สายการบินนกแอร์ เข้าพบ ปธ.หอการค้ากระบี่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบปรับแผนดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดกระบี่ ทีมสายการบินนกแอร์ นำโดยคุณภัทรมนต์ กุสุมวิจิตร Corporate Sales Manager สายการบินนกแอร์ ได้้เข้าคุณสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เพื่อขอคำเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบธุรกิจ / การบริการลูกค้า

ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้ฝากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของสายการบินนกแอร์ในเรื่องต่างๆดังนี้


เรื่องการให้สิทธิผู้นำ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนในเรื่องการเดินทางในลักษณะที่เหมือนกับที่ทางสายการบินให้กัยผู้โดยสารที่เป็น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และอยากเห็นทางผู้บริหารนกแอร์พิจารณาในเรื่องการเปิดเส้นทางบินตรง กระบี่ - อุดร เนื่องจากจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ หอการค้าจังหวัดกระบี่ก็เคยมีหนังสือไปถึงสายการบินต่างๆให้พิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งภาคเอกชนมองว่าจังหวัดกระบี่ เติบโตเร็ว ยิ่งเมื่อสนามบินกระบี่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วเสร็จ และภาคราชการ เอกชนได้มีนโยบาย Krabi Goes Green ตลอดจนการที่จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล จาก UN ให้เป็นเมืองโลว์คาร์บอน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นในเรื่องภาษีฯ การผลักดันในเรื่องท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ตลอดจนการที่จะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายโครงการ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอีกมาก

"ผมอยากเห็นผู้ประกอบการที่มาลงทุนในจังหวัดกระบี่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ เช่น ผู้ประกอบการโรงแรง ก็น่าจะเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และอยากเห็นออฟฟิศของสายการบินนกแอร์ตั้งอยู่ในเมืองกระบี่ในทำเลที่เหมาะสมเพื่อให้บริการลูกค้าในเรื่องการเช็คอิน เพราะหลายคนที่เช็คอินทางมือถีอไม่เป็น ต้องเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอิน แล้วกลับออกมาเที่ยวต่อ แต่หากมีออฟฟิศก็จะได้ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้" ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าว


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

สายการบินนกแอร์เข้าพบ ปธ.หอการค้ากระบี่ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับแผนดำเนินธุรกิจ


สายการบินนกแอร์ เข้าพบ ปธ.หอการค้ากระบี่ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบปรับแผนดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดกระบี่ ทีมสายการบินนกแอร์ นำโดยคุณภัทรมนต์ กุสุมวิจิตร Corporate Sales Manager สายการบินนกแอร์ ได้้เข้าคุณสิริธร จุลชู ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ เพื่อขอคำเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบธุรกิจ / การบริการลูกค้า

ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้ฝากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของสายการบินนกแอร์ในเรื่องต่างๆดังนี้


เรื่องการให้สิทธิผู้นำ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนในเรื่องการเดินทางในลักษณะที่เหมือนกับที่ทางสายการบินให้กัยผู้โดยสารที่เป็น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และอยากเห็นทางผู้บริหารนกแอร์พิจารณาในเรื่องการเปิดเส้นทางบินตรง กระบี่ - อุดร เนื่องจากจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้ หอการค้าจังหวัดกระบี่ก็เคยมีหนังสือไปถึงสายการบินต่างๆให้พิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งภาคเอกชนมองว่าจังหวัดกระบี่ เติบโตเร็ว ยิ่งเมื่อสนามบินกระบี่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วเสร็จ และภาคราชการ เอกชนได้มีนโยบาย Krabi Goes Green ตลอดจนการที่จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล จาก UN ให้เป็นเมืองโลว์คาร์บอน ซึ่งจะได้รับการยกเว้นในเรื่องภาษีฯ การผลักดันในเรื่องท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ตลอดจนการที่จะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นหลายโครงการ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอีกมาก

"ผมอยากเห็นผู้ประกอบการที่มาลงทุนในจังหวัดกระบี่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ เช่น ผู้ประกอบการโรงแรง ก็น่าจะเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และอยากเห็นออฟฟิศของสายการบินนกแอร์ตั้งอยู่ในเมืองกระบี่ในทำเลที่เหมาะสมเพื่อให้บริการลูกค้าในเรื่องการเช็คอิน เพราะหลายคนที่เช็คอินทางมือถีอไม่เป็น ต้องเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอิน แล้วกลับออกมาเที่ยวต่อ แต่หากมีออฟฟิศก็จะได้ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้" ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าว


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com