วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.15 น. พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ “(กระบี่) รักสะอาด”และมอบอุปกรณ์เก็บขยะ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี พ.อ.ภัทร์นรินทร์ วิจิตรพฤกษ์ รองเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด อบต.คลองประสงค์ สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณท่าเรือท่าเล มัสยิดบ้านเกาะกลาง โรงเรียนคลองประสงค์ บ้านคลองกำ บ้านบางขนุน ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com

กระบี่เปิดโครงการ “(กระบี่) รักสะอาด”และมอบอุปกรณ์เก็บขยะ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.15 น. พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ “(กระบี่) รักสะอาด”และมอบอุปกรณ์เก็บขยะ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี พ.อ.ภัทร์นรินทร์ วิจิตรพฤกษ์ รองเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด อบต.คลองประสงค์ สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณท่าเรือท่าเล มัสยิดบ้านเกาะกลาง โรงเรียนคลองประสงค์ บ้านคลองกำ บ้านบางขนุน ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com